حساب های بانکی شرکت

فهرست بانک ها

نام بانک
نام شعبه
کد شعبه
نوع حساب
شماره حساب
شماره حساب شبا
ملی ايران
بورس اوراق بهادار
695
سیبا
0105715567003
IR21 0170 0000 0010 5715 5670 03